Natječaj za zasnivanje radnog odnosa


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), članka 44. Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica, Ivanić Desinićki 30, Desinić, te članka 4. Pravilnika o radu, ravnatelj Doma objavljuje:

N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radno mjesto:
1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj na neodređeno, puno radno vrijeme, uz  probni rad od dva mjeseca.

Uvjeti:
– završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara

– odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca)
– položen stručni ispit,

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta, i to:

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice ili preslik domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja za radno mjesto za koje se natječu (preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, osposobljavanju),

– presliku dokaza o položenom stručnom ispitu – za poslove medicinske sestre/tehničara
– presliku važećeg odobrenja za samostalan rad (licenca) – za poslove medicinske sestre/tehničara

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokaz o radnom iskustvu),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),

-životopis,
Mjesto rada: Ivanić Desinićki 30, 49216 Desinić

Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavcima 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17), uz prijavu na natječaj dužan/na je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog zakona.

Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf).

Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan/na je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat/kandidatkinja koji/ja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati koji prema navedenim posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na natječaj smatra se da je kandidat/kandidatkinja dao/la svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog natječaja.

U prijavi su kandidati/kandidatkinje dužni navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom: »Za javni natječaj«, dostavljaju se isključivo pisanim putem na adresu: Dom za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30, s naznakom radnog mjesta za koje se natječu.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavljeni kandidati/kandidatkinje čije su prijave valjane bit će obaviješteni o izboru kandidata/kandidatkinja u roku od 8 dana od izbora.

Na temelju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike  u vezi provedbe mjere aktivne politike zapošljavanja »Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo« Dom za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. stručni radnik I. vrste – socijalni radnik – pripravnik – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada

2. terapeut – pripravnik – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

-završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije, preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti; preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

• životopis

• dokaz o državljanstvu (domovnica),

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja),

• elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

• uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih,

• te dokaze o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva.

Natječaj se raspisuje u okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – trajanje 12 mjeseci. Na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe bez obzira na staž osiguranja, a koje se prvi put zapošljavaju radi obavljanja poslova u zanimanju za koje su se školovale, a prijavljene su u evidenciji nezaposlenih.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno objave na oglasnoj ploči Doma za odrasle osobe Bidružica, Desinić.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavu i potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom s naznakom »Za natječaj –  pripravnik«, Dom za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30.