Javni dokumenti


KATALOG INFORMACIJA:
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama Dom za odrasle osobe Bidružica sastavio je katalog informacija koji sadrži pregled informacija koje posjeduje, kojima raspolaže ili koje nadzire ova ustanova.

Katalog informacija

Upute za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu upotrebu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22).

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

– pisanim putem na adresu: Dom za odrasle osobe Bidružica,
49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30
– elektroničkom poštom na adresu: info@dom-bidruzica.hr
– telefonom na broj: 049-383-753
– telefaksom na broj: 049-383-760.
– osobno kod službenika za informiranje u prostorijama Doma.

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:
• naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
• podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
• ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
• tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Odgovor na Vaš usmeni ili pisani zahtjev za pravo na pristup informacijama proslijedit ćemo u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazac 2 Zahtjev za pristup informacijama

 Obrazac 3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac 4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije:

Kriteriji za određivanje visine naknade


 

STATUT I OPĆI AKTI DOMA ZA ODRASLE OSOBE BIDRUŽICA:

 Statut doma Bidružica

 Pravilnik o radu

Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta – pročišćeni tekst


ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Opća pravila zaštite osobnih podataka: 

Opća pravila zaštite osobnih podataka

Godišnje izvješće o pristupu informacijama

Upitnik za samoprocjenu


PROGRAM RADA:
Program rada Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić

Program rada za 2024. godinu

Izvještaj o radu za 2023. godinu


JAVNA NABAVA:

Temeljem članka 80. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.120/2016), Dom za odrasle osobe Bidružica, obavještava da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pregled registra ugovora o javnoj nabavi: 

Pregled registra ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Registar ugovora

Registar ugovora nEOJN

Plan nabave Bidružica: 

Plan nabave Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave 2020

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

Financijska izvješća:

Financijska izvješća Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Bilješke uz financijski izvještaj za 2023. godinu

Izvršenje financijskog plana 1-6-2023

Izvršenje financijskog plana 1-12-2023

Obrazloženje izvršenja financijskog plana 1-12-2023

Registar primljenih donacija

Financijski planovi:

Financijski planovi Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Financijski plan za 2024 god. i projekcije za 2025, 2026. god.

  Obrazloženje financijskog plana za 2024-2026. god.

Obrazac za sudjelovanje u izradi proračuna – Prilog 12


Izjava o pristupačnosti sadržaja:

Izjava o pristupačnosti sadržaja


Informacije o trošenju sredstava :

Informacije o trošenju sredstava Doma za odrasle osobe Bidružica Desinić:

Informacija o trošenju sredstava – Siječanj 2024 god.

Informacija o trošenju sredstava – Veljača 2024 god.

Informacija o trošenju sredstava – Ožujak 2024 god.

Informacija o trošenju sredstava – Travanj 2024 god.