Upravno vijeće – izvješće 26.05.2021.


DOM ZA ODRASLE OSOBE
BIDRUŽICA
IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216
UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 13. SJEDNICE
UPRAVNOG VIJEĆA

Dana 26. svibnja, 2021. godine s početkom u 09,00 sati održana je 13. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 6 točaka:

  1. Usvajanje zapisnika sa dvanaeste sjednice Upravnog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Programa rada Doma za 2020. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje Programa rada Doma za 2021. godinu,
  4. Razmatranje i donošenje prijedloga Izmjene i dopune Statuta Doma,
  5. Razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o vlastitim prihodima,
  6. Slobodna riječ

Ad. 1)
Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 02. veljače 2021. godine.

Ad. 2)
Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje Izvješća o realizaciji Programa rada Doma za 2020. godinu.

Ad. 3)
Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje Programa rada Doma za 2021. godinu.

Ad. 4)
Jednoglasno je usvojeno razmatranje i donošenje prijedloga o Izmjenama i dopunama Statuta Doma.

Ad. 5)
Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje prijedloga Pravilnika o vlastitim prihodima.

Ad. 6)
Jednoglasno je usvojeno izlaganje ravnatelja o budućim projektima na Domu Bidružica.

Desinić, 26. svibnja, 2021. godine