Upravno vijeće – izvješće 19.07.2022.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 17. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana  19. srpnja, 2022. godine s početkom u 14,00 sati održana je 17. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 4 točke:

  1. Usvajanje zapisnika sa šesnaeste sjednice Upravnog vijeća,
  1. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2022. godinu,
  2. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju Financijskog plana za period 1 – 6. 2022. godine,
  3. Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća održane 27. svibnja, 2022. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Financijskog plana Doma za 2022. godinu.

Ad. 3)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenju Financijskog plana za period 1 – 6.2022.

Ad. 4)

Pod „slobodna riječ“ nije bilo pitanja ni prijedloga.

Desinić, 19. srpnja, 2022. godine