Upravno vijeće – izvješće 02.02.2021.


DOM       ZA      ODRASLE      OSOBE

                   BIDRUŽICA

IVANIĆ DESINIĆKI 30, DESINIĆ 49216

              UPRAVNO VIJEĆE

IZVJEŠĆE SA 12. SJEDNICE

UPRAVNOG VIJEĆA

Dana 02. veljače 2021. godine s početkom u 10,00 sati održana je 12. sjednica Upravnog vijeća.

Dnevni red sastojao se od 4 točaka:

  1. Usvajanje zapisnika sa jedanaeste sjednice Upravnog vijeća,
  2. Razmatranje i usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu,
  3. Razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za 2020. godinu,
  4. Slobodna riječ

Ad. 1)

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo i verificiralo zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 22. prosinca 2020. godine.

Ad. 2)

Jednoglasno je usvojeno razmatranje i usvajanje konačnog financijskog plana za 2020. godinu

Ad. 3)

Upravno vijeće jednoglasno je usvojilo razmatranje i usvajanje financijskog izvješća za 2020. godinu

Ad. 4)

Pod “Slobodna riječ” nije bilo pitanja ni prijedloga.

Desinić, 02. veljače 2021. godine