Natječaj za ravnatelja


Na temelju članka 40. i članka 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 153. stavka 3., članka 154. i članka 155. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19) i članka 36. Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica, Ivanić Desinićki 30, Desinić, Upravno vijeće Doma, na temelju odluke donesene dana 02.06.2020. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odrasle osobe Bidružica.

Za ravnatelja/icu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveuči­lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti

– najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od kojih najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju

– u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19).

Iznimno, ako se na javni natječaj ne javi nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz članka 154. stavka 1. podstavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/icu doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti i ispunjava ostale uvjete iz natječaja.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe obaju spolova.

Ravnatelja/icu Doma imenuje Upravno vijeće Doma na mandat od četiri godine uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi. S izabranim kandidatom nakon donošenja odluke o imenovanju Upravno vijeće sklapa ugovor o radu na određeno puno radno vrijeme od četiri godine.

Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili preslik osobne iskaznice),

– diplomu o stručnoj spremi (kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju),

– dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koji, između ostaloga, sadrže podatke o poslodavcu, početku i prestanku osiguranja, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi, radnom vremenu i trajanju staža osiguranja (e-radna knjižica)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata /kandidatkinje ne vodi i nije pokrenut kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Isprave se mogu priložiti u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat/kandidatkinja koji se u prijavi na natječaj i poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19) uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//MHB%20MEDVED/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor.

Kandidat/kandidatkinja koji ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Dom za odrasle osobe Bidružica, Ivanić Desinićki 30, 49216 Desinić, s naznakom: »Upravno vijeće – natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatu natječaja biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.