Natječaj – računovodstveni referent


Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 29/24), članka 23. Statuta Doma za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30, te članka 4. Pravilnika o radu, ravnatelj Doma objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa za slijedeće radno mjesto:

– računovodstveni referent – na neodređeno,  puno radno vrijeme – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

–  završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekonomskog usmjerenja

– 1 godina radnog iskustva

– da ne postoji zapreka iz čl. 261 st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22, 46/22, 119/22,

  71/23, 156/23)                      

– poznavanje rada na računalu

– probni rad 2 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (ime i

prezime, adresa stanovanja, broj telefona, te  adresa e-pošte).

Prijava mora biti vlastoručno potpisana.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju)

– dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od dana objave

  natječaja),

– elektronski zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 261 st. 1 Zakona o socijalnoj skrbi.

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata da nakon izbora dostavi izvornike. Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat je dužan uz prijavu priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu  (na primjer: dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, odluku, rješenje i dr.), dokaz o nezaposlenosti – uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21 i 156/23 ) i člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta prednosti pri zapošljavanju, prema popisu koji je dostupan na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja putem sljedeće poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo takvo pravo, te dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je i priložiti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. stavak 2. navedenog zakona. Dokazom o invaliditetu, u smislu Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Potpuna prijava je ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, a nepotpune i nepravovremene prijave bit će odbačene i neće se razmatrati.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje radi provjere znanja, sposobnosti i vještina potrebnih za obavljanje poslova radnog mjesta, te mogu biti pozvani na razgovor (intervju).

Dom pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama, s naznakom: »Za javni natječaj«, isključivo pisanim putem na adresu: Dom za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni javnom objavom odluke o prijemu izabranog kandidata na mrežnoj stranici Doma za odrasle osobe Bidružica https://www.dom-bidruzica.hr/.

            Dostava odluke svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web-stranici Doma za odrasle osobe Bidružica.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da  Dom za odrasle osobe Bidružica,  kao voditelj zbirki osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u isključivu svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (EU 2016/679) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18), te ih čuvati u zakonskom roku.