Natječaj – pripravnici


Na temelju odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike u vezi provedbe mjere »Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva« Dom za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30, raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto:

1. stručni radnik I. vrste – socijalni radnik – pripravnik – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u trajanju od 12 mjeseci

Uvjeti:

  • Završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

2. stručni radnik I. vrste – psiholog – pripravnik – 1 izvršitelj, na određeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

  • Završen diplomski sveučilišni studij psihologije.

Uz prijavu za natječaj potrebno je priložiti:

• životopis

• dokaz o državljanstvu (domovnica),

• dokaz o stečenoj stručnoj spremi,

• uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak u smislu članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (ne starije od 6 mjeseci od dana raspisivanja natječaja),

• elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

• uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih,

• te dokaze o prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu na koji se kandidat poziva.

Natječaj se raspisuje u okviru Mjera aktivne politike zapošljavanja – potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo – trajanje 12 mjeseci. Na natječaj se mogu javiti nezaposlene osobe prijavljene ili koje će se prijaviti tijekom trajanja natječaja u evidenciju nezaposlenih osoba koju vodi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a koje nemaju više od 6 mjeseci prijavljenog staža osiguranja u stečenom zvanju za koje su se obrazovale

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su se prilikom prijave pozvati na to pravo i priložiti sve potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti.

Kandidat koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruje prema odredbama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. st. 1. navedenog zakona koji se mogu pronaći na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od objave natječaja, na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, odnosno objave na oglasnoj ploči Doma za odrasle osobe Bidružica, Desinić.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati, niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijavu i potrebnu dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta dostaviti osobno ili poštom s naznakom »Za natječaj –  pripravnik«, Dom za odrasle osobe Bidružica, 49216 Desinić, Ivanić Desinićki 30.